Bu sirkülerimizin konusu, gerçek kişilerce elde edilen konut ve iş yeri kiralarının beyanına
ilişkindir.
Özetle 2023 Mart döneminde;
 2022 yılı içerisinde toplam 9.500 TL üzerinde mesken kira geliri elde edenler
beyanname vereceklerdir.
 2022 yılı için uygulanacak istisna tutarı 9.500 TL olup, bu istisnadan sadece mesken
kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
 İstisna sadece tek mesken için uygulanacak olup, birden fazla mesken kirası elde
edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
 Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler
istisnadan faydalanamayacaktır.
 Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari ve zırai kazanç sahipleri ile serbest meslek
erbabı kişiler, konut kira geliri istisnasından yararlanamayacaktır.
 2022 yılı içerisinde 9.500 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip
gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul
sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi
tutarları toplamı 250.000 TL’yi geçenler 9.500 TL’lik mesken
istisnasından yararlanamayacaktır.
 İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt
tutarı beyanname verme sınırını (2022 yılı için 70.000 TL) aşanlar (Beyanname verme
sınırı olan 70.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi
brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarını aşan
kısmı birlikte dikkate alınacaktır) beyanname vereceklerdir.
 Ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyanname
verecek olanlar “Hazır Beyan Sistemi” içerisinde yer alan “Beyanname Doldur”
menüsünden beyannamelerini kontrol edip, istedikleri değişiklikleri yaptıktan sonra
bu beyannamelerini onaylayabileceklerdir. Hazır Beyan Sistemi’ni kullanmak
istemeyenlerin beyannameleri; bağlı bulunulan (ikametgahın bulunduğu yer) vergi
dairesine kağıt ortamında ya da elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi
almış meslek mensupları ile elektronik beyanname aracılığı sözleşmesi
imzalanarak e-Beyanname sisteminden 31 Mart 2023 tarihine kadar verilebilecektir. SİRKÜLER 2023-34 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.