1 Mart 2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmi Gazete’de 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği
yayımlandı.
Bu Tebliğde; nakdi sermaye artışında faiz indirimi, İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde
faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim ve sermaye azaltımında
vergileme konularında açıklamalara yer verilmiştir.
Bu Tebliğin, daha önce kamuoyu ile paylaşılmış taslak metninde, kârın sermayeye ilavesi
nedeniyle bedelsiz hisse senedi alan kurumlar vergisi mükelleflerinin kâr payı elde ettiğini
belirten mevcut tebliğ hükmünün değiştirilmesi öngörülmekteydi; ancak nihai halinde bu
düzenlemeye yer verilmemiştir.SİRKÜLER 2023-35 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.