1/12/2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” hakkında Tebliğ yayımlandı. Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak tespit edilmiştir. SİRKÜLER 2023-115 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Kasım 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Aralık 2023 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. SİRKÜLER 2023-114 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

24/11/2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 3065 sayılı KDV Kanununun 36 ncı maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki uyarınca, yerli üretimin korunması amacıyla ticaret politikaları önlemleri kapsamında yer alan ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri, dampinge karşı vergi gibi uygulamalar nedeniyle ithalatta ödenen katma değer vergisinin mükellefler tarafından hesaplanan katma değer […]

Haberin Devamı →

7887 CK ile anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli binTürk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüzbin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz binTürk Lirasına yükseltildi. Limited şirketler için on bin Türk Lirası […]

Haberin Devamı →

Yabancı çalışanların, çalışma izin belgesinde kayıtlı izin bitiş tarihine kadar izin belgesinde belirtilen meslek kodu ve ücret üzerinden SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. SGK’ya yapılan ücret bildiriminin çalışma izin belgesi ile uyumlu olmaması halinde, aradaki fark kadar işverenden ek tahakkuk istenecek, düzeltilmemesi halinde ise resen düzenleme yapılacaktır. SİRKÜLER 2023-110 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7803 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı değiştirildi.   Buna göre, sadece elektrik motorlu olanlardan (hybrid araçlar bu kapsamda değildir);   Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen araçlarda %10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 1.250.000 TL’den 1.450.000 TL’ye (bu matrahı aşanlarda %40 ÖTV […]

Haberin Devamı →

14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)” ve tecil faiz oranına ilişkin “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)” yayımlandı. -7782 Sayılı […]

Haberin Devamı →

Gümrükler Genel Müdürlüğünce, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 20.10.2023 tarihli ve 87100 sayılı yazı uyarınca, ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gereken tutarlara ilişkin açıklamaların yer aldığı 03.11.2023 tarihli ve 90236029 sayılı yazı yayınlanmıştır. SİRKÜLER 2023-107 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

8 Kasım 2023 tarih ve 32363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Buna göre, raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, toplam nakdi kredi bakiyesi […]

Haberin Devamı →