S.G.K. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 24641420 sayılı genel yazısı ile Hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda S.G.K.’ ya     gönderilmesi uygulaması getirilmiştir. SİRKÜLER 2021 – 39 DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ

Haberin Devamı →

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığınca 01.05.2021 tarihli “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayınlandı. İlgili kılavuz, e-Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin süreçler hakkında bilgi vermektedir. SİRKÜLER 2021-38 DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

S.G.K. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 2021/14 Genelgesi ile Ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2021/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi 31.05.2021 olarak belirlenmiştir. SİRKÜLER 2021-37 DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

134 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. SİRKÜLER 2021-36 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; – Fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi, – Çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri 31.05.2021 tarihine kadar durdurulması, – Petrol ve LPG sektöründe faaliyete bulunanlardan teminat alınması, – Ödeme kaydedici cihazlara […]

Haberin Devamı →

3930 sayılı C.B. Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunun geçici 10. maddesinde belirtilen; – Fesih yasağı 30.06.2021 tarihine, – İşverenin, işçilerini ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30.06.2021 tarihine, Uzatılmıştır. SİRKÜLER 2021-34 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

3910 sayılı C. B. Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.03.2021 tarihinden sonra başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 133 sıra no.lu V.U.K Sirküleri ile; K.D.V, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar, 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin […]

Haberin Devamı →

“7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması ve bazı diğer kanun uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER 2021-32 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

Konu: Ramazan Yardım Paketlerinin Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi Ayni yardım niteliğinde olan ramazan paketlerinin personele teslim edilmesi dolayısıyla; 1) KDV dahil toplam tutar net ücret olarak dikkate alınmalıdır. 2) Bu net ücret her bir personelin içinde bulunduğu gelir vergisi dilimine dair gelir vergisi oranı (+) damga vergisi oranı toplamına göre brütleştirilecektir. 3) Brüt tutar üzerinden […]

Haberin Devamı →

Özellikle son zamanlarda “KOD 29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih “işten çıkış kodu konusunda yaşanan tartışmalar üzerine SGK, 2021/9 Genelgesi ile “KOD 29” u yürürlükten kaldırarak işten çıkış kodlarında, 41 numaralı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklemiştir. SİRKÜLER 2021-30 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →