guncel haber

Anayasa Mahkemesinin 2/8/2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “21/4/2022 tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 sayılı Kararı” ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Ödeme emrine itiraz” başlıklı 58 nci maddesinin “İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir.” hükmü iptal […]

Haberin Devamı →