1/11/2023 tarihli ve 32356 sayılı Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edilmiştir.SİRKÜLER 2023-105 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

31/10/2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun şirketlerde sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin 376 ncı maddesinin; birinci ve ikinci fıkrasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının […]

Haberin Devamı →

Yurt Dışında çalıştırılan Sigortalıların Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı; 1)Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için, asgari ücretin1 katı ile 3 katı arasında, 2)Sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri halinde asgari ücretin 1 katı ile 7,5 katı arasında, 3)İstisna Akdi Anlaşmasına göre iş […]

Haberin Devamı →

Anayasa Mahkemesi İYUK’nin Temyize İlişkin Parasal Tutar Hükmünü İptal Etti. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin, konusu yüz bin Türk lirasını (2023 yılı için 581.000 TL) aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar Danıştay’da temyiz […]

Haberin Devamı →

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 09/10/2023 tarihli ve 64 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir. SİRKÜLER 2023-101 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

Teminat Uygulamasında Değişiklik Yapan 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı. 553 No.lu Tebliğ ile 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin teminat uygulamasında; • Alınacak teminat türlerine sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri eklenmesine, • Teminatın iadesi, paraya çevrilmesi ve teminatın haiz olması gereken şartlar ile ceza uygulamasına, • Banka teminat mektupları […]

Haberin Devamı →

07/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerin fatura kullanımı ve bildirimlerine ilişkin 549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır. 551 No.lu Tebliğ ile 2/1/2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin […]

Haberin Devamı →

7/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) ile Dijital Vergi Dairesi uygulamasına geçilmiştir. Digital Vergi Dairesi uygulaması ile; •Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin kullanımına sunulması, •İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve eBeyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim […]

Haberin Devamı →

5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeyle; -Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kurulması, -Akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) takılması, -Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31.12.2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimini (TTB) takılması, zorunluluğu getirilmiş, bu […]

Haberin Devamı →

28/9/2023 tarihli Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğ” yayımlandı. Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmiştir. SİRKÜLER 2023-96 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →