Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 20/02/2024 tarihli ve 165 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesine yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalara ve ortalama ticari kredi faiz oranlarına yer verilmiştir. SİRKÜLER 2024-29 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik yayınlandı. 2023 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergileme Esasları, Beyanı ve Ödemesi ile ilgili açıklamalar; – Menkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi Gerçek kişilerce 2023 […]

Haberin Devamı →

Nakit sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı dikkate alınmaktadır. TCMB internet sitesinde söz konusu oran %53,11 olarak güncellenmiştir. SİRKÜLER 2024-27 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

7491 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Damga Vergisi Kanununda Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarına yönelik damga vergisi istisna uygulamasının genel amacına hizmet etmeyen uluslararası ihaleye […]

Haberin Devamı →

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) 10 Şubat 2024 Tarihli ve 32456 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile yapılan değişikliklerden öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir: Kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri) “Diğer hizmetler” kapsamında kendilerine sunulan hizmetler için KDV tevkifatı yapacak kurum ve kuruluşlar […]

Haberin Devamı →

164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme […]

Haberin Devamı →

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILDI. 1) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile birlikte “Genel Salgın” durumu da kısa çalışma ödeneğinin kapsamında alınmıştır. 2) Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı […]

Haberin Devamı →

2 Şubat 2024 tarihli ve 32448 sayılı Resmi Gazete’de 559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar […]

Haberin Devamı →

1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde sehven hatalı tutar beyan edilmesini engelleyebilmek amacıyla Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren üç yeni kontrole başlanmıştır. Yapılacak kontroller: 1. İthalde Ödenen KDV 2. Kredi Kartıyla Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel 3. 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde […]

Haberin Devamı →

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 31 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 6.000 TL’den 9.270 (dokuzbinikiyüzyetmiş) Türk Lirasına yükseltildi. 2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse bu tutar8.650 TL olmuştur. SİRKÜLER 2024-20

Haberin Devamı →