13 Temmuz 2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de 93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel
Tebliği yayımlandı.
Bilindiği üzere, 7/7/2023 tarihli R.G’de yayımlanan 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 492
sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç
olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç tutarları (maktu ve
nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, tapu
harçlarında olduğu gibi nispi olarak hesaplanan harçlarda ise bir değişiklik yapılmamıştı.
Ayrıca anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım
izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 6.091,30 TL’den 20.000
TL’ye artırılmıştı.
Bu Tebliğ ile nispi harçlar ve yeniden belirlenen maktu harç tutarları Tebliğ ekindeki
tarifelerde gösterilmiştir. SİRKÜLER 2023-84 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.