1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)” yayımlandı. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranları 2006/10731 sayılı Karar ile […]

Haberin Devamı →

Ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2024/Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi 26.04.2024 olarak belirlenmiştir. SİRKÜLER 2024-38 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri, kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde, yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi […]

Haberin Devamı →

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ve 2024/1. dönem kurum geçici vergi beyannamesi uygulamaya açılmıştır. Hem Kurumlar Vergisi Beyannamesinde hem de Geçici Vergi Beyannamesinde bir çok güncelleme söz konusudur. En önemli güncelleme konularından biri; 2024 yılı vergilendirme döneminden itibaren geçici vergi beyanlarında Tek Düzen Hesap Planı kullanan mükelleflerin […]

Haberin Devamı →

1 Nisan 2024 tarihli ve 32507 sayılı Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, geçici […]

Haberin Devamı →

01/01/2024-31/12/2024 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI 1) 2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil […]

Haberin Devamı →

28/2/2024 tarihli ve 32474 Sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/69)” yayımlandı. Bu Tebliğ ile de söz konusu 9 uncu fıkra değiştirilerek, aşağıdaki hallerde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir: -19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası […]

Haberin Devamı →

Vergi hukukunda “Gayrimenkul Sermaye İradı” (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce Mart ayının 31’ine kadar beyan edilerek, bu gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisi biri Mart ayı, diğeri Temmuz ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir.SİRKÜLER 2024-30 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →