15/7/2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmi Gazete’de 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana
Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” yayımlandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yeni eklenen maddelerden sadece 1 tanesi (afetzedelere
bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
yapılan teslim ve hizmetlerin, 31/12/2024 tarihine kadar KDV’den istisna tutulması) vergi
düzenlemelerine ilişkindir.
Bu Kanunla, diğer düzenlemeler yanında aşağıdaki vergi düzenlemelerine ilişkin
değişiklikler yapılmaktadır.
 Kurumlar Vergisi Oranın 5 puan artırılması ve ihracattan elde edilen kazançlarda
indirimli oranın 5 puana çıkarılması,
 Taşınmazların satışına uygulanan istisnaların kaldırılması,
 Kurumların diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan
istisnanın kaldırılması,
 Bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için ek motorlu taşıtlar vergisinin
getirilmesi,
 ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların maktu vergi tutarlarının
artırımına ilişkin Cumhurbaşkanı’na yeni yetki verilmesi,
 Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarının 2 katına çıkarılabilmesine ilişkin
Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi,
 Deprem bölgesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerin,
31/12/2024 tarihine kadar KDV’den istisna tutulması,
 İşverenlere asgari ücret desteği sağlanması.SİRKÜLER 2023-85 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.