31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans
İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” Tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay
kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı
yıllık yüzde 9,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak
tespit edilmiştir.
Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 31/12/2022
tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı
olarak yıllık yüzde 10,75 oranının alınması gerekmektedir (238 Sayılı VUK Genel Tebliğine
göre, reeskont işlemleri sırasında iç iskonto yöntemi uygulanmalıdır). SİRKÜLER 2023-6 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.