07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de şirketlerin kendi hisselerini
iktisabında tevkifat oranı hakkında 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Hatırlanacağı üzere, 7256 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 94
üncü maddesine eklenen (17.11.2020) fıkra uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin
kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;
 Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin
veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına
ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
 İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap
bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
 İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa
etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin
veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden
itibaren iki tam yıllık sürenin son günü
itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacağı ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi
tevkifatı yapılacağı düzenlenmiştir. SİRKÜLER 2023-81 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.