2023 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 77 İPC 16 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32045 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- ..

 

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

2023 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 77 İPC

16 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32045

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %122,93 (yüzde yüzyirmiiki virgül doksanüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3- (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı                             1.371
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı                             1.371
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı                             6.928
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı (a) bendi                     11.146.500
                            7.802
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı                         694.259
                        156.051
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı                             1.371
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı                         694.259
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları                     34.713.433
                     3.471.329
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları                           34.701
                        694.259
                          69.411
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları (a) bendi                      1.114.650
                            1.114
(b) bendi 1. alt bent                         702.229
2. alt bent                           11.146
3. alt bent                           78.025
4. alt bent                           11.146
(c) bendi                           11.146
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı                           69.411
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı (a) bendi                           69.411
(b) bendi                      1.388.526
(c) bendi                           34.705
                        694.263
(ç) bendi                           34.701
(d) bendi                         347.128
(e) bendi                         347.128
(f) bendi                         173.553
(g) bendi                           34.701
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları                           34.701
                        347.128
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 2.229.300
                        694.259
                          34.701
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları                         178.344
                     6.687.900
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı                             1.371
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları  6.928 – 257.956
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları  178.344 – 267.516.000
01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin; TL
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı                             6.928
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları                         138.843
                            6.928
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı                         694.259
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı                      3.471.329
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 173.553

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.