25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile;
 Kısmi tevkifata tabi işlemlerde işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu
sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmının bu beyana ilişkin ödemenin
yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği
açıklanmaktadır.
 Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde uygulanacak tevkifat oranı
(5/10) olarak belirlenmekte ve demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin
Payları Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem gören şirketler tarafından tesliminde de
tevkifat uygulanacağı açıklanmaktadır.
 Gıda maddelerinin teslimlerinden doğan iade taleplerinin, takvim yılının OcakHaziran dönemindeki teslimleri için, en erken ilgili yılın Haziran en geç ilgili yılın
Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden iade edilebileceği
belirtilmektedir.
 Tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra işleme ilişkin mal ve
hizmet alımları ile ilgili kur farklarına ilişkin açıklama yapılmaktadır.
 1/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 24
üncü maddesi uyarınca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle “sigorta şirketleri
tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri”nin de teminat olarak kabul
edilmesine ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin
ilgili bölümleri güncellenmektedir. (GİB) SİRKÜLER 2022-117 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.