Söz konusu Tebliğde, 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32
nci maddesine eklenen
– Yedinci fıkra hükmüyle ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri
kazançlarına kurumlar vergisi oranın 1 puan indirimli uygulanması,
– Sekizinci fıkra hükmüyle sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden
kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi
oranının 1 puan indirimli uygulanması ile bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için
yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaması,
– Dokuzuncu fıkrada yer alan düzenlemeyle de yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli
oranların, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi
oranı üzerine uygulanması
konularında açıklamalara yer verilmiştir.SİRKÜLER-62 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.