Hatırlanacağı üzere, 26 Ekim 2021 tarihli R.G’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;
31 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç)
fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, kapsama giren
mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi
tutabilmelerine (SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME),
52 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanuna eklenen geçici 32 nci maddeyle de, VUK’un mükerrer
298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrası kapsamında sürekli yeniden değerleme
uygulamasından yararlanmadan önce, kapsama giren mükelleflerin, bilançolarına kayıtlı
bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap
döneminin sonu itibarıyla yeniden değerleyebilmelerine (TEK SEFERLİK/GEÇİCİ YENİDEN
DEĞERLEME)
imkân sağlanmıştır.
Bu Tebliğ ile sürekli ve tek seferlik/geçici yeniden değerleme uygulamaları hakkında detaylı
açıklamalara yer verilmektedir.SİRKÜLER 2022-63 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.