Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:
50) 10 Şubat 2024 Tarihli ve 32456 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
Tebliğ ile yapılan değişikliklerden öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir:
Kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri) “Diğer
hizmetler” kapsamında kendilerine sunulan hizmetler için KDV tevkifatı yapacak kurum ve
kuruluşlar arasına dahil edilmiştir.
– 01 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak KDV dahil 6.900 TL altında kalan işlemlerde
kısmi tevkifat uygulanmayacaktır. Söz konusu oran her yıl fatura düzenleme sınırına paralel
olarak güncellenecektir.
– KDV iade taleplerine ilişkin eksiklik yazısının mükellefe tebliğinden itibaren vergi
dairesince verilen 30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflere
borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanmasından
farklı olarak eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri
giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanacaktır.
-Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve tevkifatın yapıldığı
döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinden önce verilen aynı döneme ait 2 No.lu KDV
Beyannamesiyle süresinde beyan edilerek süresinde ödenen KDV’nin, 2 No.lu KDV
Beyannamesinin ait olduğu dönemin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması
uygun bulunmuştur.
– Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilerek beyan edilen ancak
kısmen ödenen KDV’nin ödendiği kısım itibarıyla indirim konusu yapılması mümkündür.
– Ayrıca kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin satıcı
tarafından beyan edilecek kısmı, alıcı tarafından takvim yılını takip eden takvim yılı
aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme
ilişkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır.
Bilindiği üzere 10.02.2024 tarihli 164 nolu GİB Sirküler ile;
1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi
kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken 2 No.lu KDV
beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme
süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar
uzatılmıştır. SİRKÜLER 2024-25 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.