164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi
gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar
tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip
beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken KDV
Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme
süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar
uzatılmıştır. Yapılan bu düzenleme yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uygulanacaktır. SİRKÜLER 2024-24 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.