2 Şubat 2024 tarihli ve 32448 sayılı Resmi Gazete’de 559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği yayımlandı.
Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği,
yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca
tespit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve
borçlar hakkında da geçerli olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların
tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm
dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir.SİRKÜLER 2024-22 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.