Kanun Teklifinin görüşüldüğü 8.3.2023 tarihli Meclis oturumda verilen bir önerge uyarınca;
kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesinde gösterilmek suretiyle;
– 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından
indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi
kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile
ilişkilendirilmeksizin % 10 oranında,
– 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen iştirak
kazançları istisnası ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü
taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında
ek vergi hesaplanacak ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde
(Nisan), ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda (Ağustos) ödenecektir. Özel hesap
dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için
verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır.
Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup
edilemeyecektir. SİRKÜLER 2023-38 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.