2022 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi
Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 2022 yılında 6.173.000
Türk lirasının üzerinde olanların 2023yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi
gerekiyor. Verginin matrahı beyanda bulunulacak değerli konut vergisi konusuna giren
mesken niteliğindeki taşınmazın 2022 yılı için bina vergi değerinin 6.173.000 TL üzerinde
kalan kısmı 2023 yılı için ise yılı bina vergi değerinin 9.967.000TL’sinin üzerindeki
kısmıdır. Bu konutlar için 20 Şubat 2023 günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve
tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde
ödenmelidir. SİRKÜLER 2023-9