26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de “7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.
Bu Kanunun 1 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci
maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bent eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığına,
doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, 6183 sayılı
Kanunun “Teminat ve değerlenmesi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2)
ve (3) numaralı bentlerinde sayılan türden teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve
esasları belirleme konusunda yetki verilmektedir.
2 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun “Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A mükerrer
242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne
uymayanlar için ceza” başlıklı mükerrer 355 inci maddesinde değişiklik öngörülerek,
yukarıda açıklanan zorunluluklara uymayanlar hakkında özel usulsüzlük cezası kesilmesi
amaçlanmaktadır.
Bu Kanunun 20 nci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10
uncu maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent eklenerek, 7412 sayılı İstanbul Finans
Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi
Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından
satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında
gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si
kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir. SİRKÜLER 2022-127 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.