24.11.2022 tarihli R.G’de yayımlanan 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak
tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında;
Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde
yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı,
bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate
alınmayacağı, Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50’sine kadar
artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.SİRKÜLER 2022-126 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.