2022/19 sayılı SGK Genelgesinde açıklandığı üzere;
1) 2022 yılında, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179
TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve
Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan, 2022 yılında tescil
edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma
gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret
desteği sağlanacaktır.
2) SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve
incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve
kuruluşlardan alınan yazılardan 2022/Temmuz ila 2022/Aralık döneminde ilgili ayda
2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,1 TL) geçmeyecek tutarda
eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından
yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren
işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir. Tespit edilen
eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi halinde söz konusu işyerinde
2022 Temmuz ila 2022 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı
gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme
cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.
3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan
sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
4) Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak
olup, şartları taşıyan işverenlerin tamamı bu destekten otomatik olarak
yararlanacaktır. SİRKÜLER 2022-104 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.