Anayasa Mahkemesinin 2/8/2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“21/4/2022 tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 sayılı Kararı” ile 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Ödeme emrine itiraz” başlıklı 58 nci
maddesinin “İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın
reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir.” hükmü iptal edilmiştir. SİRKÜLER 2022-93 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.