Belge Uygulamalarına İlişkin GİB Duyurusu Hakkında Açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişi…

 

 

 

-Belge Uygulamalarına İlişkin GİB Duyurusu Hakkında Açıklamalar

 

ÖZET:

e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak bazı düzenlemelerin yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Uygulaması Hakkında GİB Duyurusu yayımlandı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:535) Uygulaması Hakkında Duyuru” 30.06.2022 tarihinde yapılmış olup, söz konusu duyuruya https://www.alomaliye.com/2022/06/30/vuk-535-tebligi-uygulamasi-hakkinda-duyuru/ adresinden erişilebilmektedir.

Söz konusu duyuruda;

• 1/7/2022 tarihi itibarıyla e-Belge uygulamalarına zorunlu olarak dâhil olmaları gereken mükelleflerin, herhangi bir sorun ve cezai işlemle karşılaşılmaması adına, söz konusu tarihten önce e-Belge uygulamalarında kullanmaları gereken mali mühür veya elektronik imzalarını temin edip başvurularını yapmaları gerektiği,

• e-Belge uygulamalarına başvurmak isteyen ancak henüz mali mühürlerini / e-İmzalarını teslim alamayan mükellefler için İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de başvuru yapılabilmesinin mümkün olduğu, bu kapsamda, İnteraktif Vergi Dairesine “T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası/kullanıcı kodu ve şifre” ya da “T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi” ile giriş yapılarak “İşlem Başlat / e-Defter ve e-Belge İşlemleri” menüleri aracılığıyla başvuru yapılabileceği,

• 1/7/2022 tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına dâhil olacak mükelleflerin, 2022 Haziran ayı içerisinde yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin olarak düzenlemeleri gereken ve vergiler dâhil toplam tutarı 5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı) aşan faturalarını “earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html” adresinde yer alan e-Arşiv Fatura Portalı (İnteraktif) üzerinden düzenleyebilecekleri,

• e-Belge uygulamalarına geçiş için öngörülen “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)”nın tespitinde, ilgili hesap dönemine ait olan konsolide (tüm faaliyet alanlarından elde edilen toplam hasılat) hasılat esas alınacağı,

• Bahse konu Tebliğ ile e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükellefler açısından zorunluluğun belirlenmesinde, Tebliğin yayımlandığı tarihteki durumlar dikkate alınacağı, zorunluluk için öngörülen koşulların Tebliğin yayımı tarihinden önce ortadan kalkması durumunda, bu şartlara bağlı bir zorunluluktan bahsedilemeyeceği,

• Söz konusu Tebliğ ile 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümüne (7) numaralı bent eklenerek, gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); (a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, (b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükelleflere e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş olduğu, faaliyet alanı itibarıyla geçerli olan bu zorunluluğun gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt “inşa” ve “imal” faaliyetleri bakımından uygulamasında, söz konusu faaliyetlerin bir bütün halinde (inşa/imal sürecinin baştan sona devam ettirilmesi şeklinde) gerçekleştiriliyor olması halinde dikkate alınacağı,

• Mezkûr Tebliğ ile 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümüne (8) numaralı bent eklenerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine herhangi bir hadle sınırlı olmaksızın e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirildiği, bahse konu düzenleme kapsamında e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunlu olan işletmeler, Bakanlık ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri olduğu, bu mahiyette olmayan işletmelerin anılan bent kapsamında değerlendirilmeyeceği,

belirtilmiştir.

Söz konusu duyuru ile OTEL İŞLETMESİ mahiyetinde olmayan işletmelerinin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (8) numaralı bendi kapsamında geçme zorunluluğunun bulunmadığı açıklığa kavuşturulmuş olup, meslek mensuplarımızca sıklıkla sorulması üzerine Birliğimizce otel işletmesi mahiyetinde olmayan işletmelerin hangi işletmeler olduğu hakkında yapılan araştırmalarımızda aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi turizm istatistiklerini yayımladığı https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html adresinden yapılan tetkiklerde; Konaklama İstatistikleri ve Tesis istatistikleri bölümlerinde KONAKLAMA TESİSLERİ’nin; İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesisler ve Belediye Belgeli Tesisler olmak üzere iki grupta ve aşağıdaki başlıklar altında istatistiklerinin izlendiği görülmektedir:

Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi Türleri:

• Otel, • Apart Otel, • Butik Tatil Villası
• Motel, • Müstakil Apart Otel, • Çiftlik Evi / Köy Evi
• Tatil Köyü, • Özel Tesis • Yayla Evi
• Termal Otel, • Golf Tesisi • Kırsal Turizm Tesisi
• Termal Müstakil Apart Otel, • Turizm Kompleksi • Butik Termal Otel
• Pansiyon, • Butik Otel Basit Konaklama Tesisi
• Kamping, • B Tipi Tatil Sitesi Basit        Konaklama      Tesisi        (Kamu Misafirhaneleri, Kaplıca, Motel, Kamping, Otel, Pansiyon)

Mahalli İdarelerce Belgelendirilen Konaklama Tesisi Türleri:

Otel Kamping
Motel Kaplıca
Pansiyon Kamu Misafirhanesi
Tatil Köyü    
  • 06.2019 tarihli ve 30791 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’in “Tesis Türleri” başlıklı ikinci kısmında aşağıdaki şekilde tasniflemenin yapıldığı görülmektedir.
İKİNCİ KISIM TESİS TÜRLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM Konaklama Tesisleri
Md.19                       •     Oteller
Md. 20                       •     Tatil Köyleri
Md. 21                       •     Butik Oteller
Md. 22                       •     Özel Konaklama Tesisleri
Md.23                       •     Moteller
Md.24                       •     Pansiyonlar
Md.25                       •     Apart Oteller
İKİNCİ BÖLÜM Gastronomi Tesisleri
Md.26                       •     Gastronomi Tesisleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık Tesisleri
Md.27                       •     Termal tesisler
Md.28                       •     Sağlıklı yaşam tesisleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Spor Tesisleri
Md.29                       •     Spor Tesisleri
Md.30                       •     Golf Tesisleri
Md.31                       •     Kış sporları mekanik tesisleri
BEŞİNCİ  BÖLÜM Kongre ve Rekreasyon Tesisleri
Md.32                       •     Kongre ve sergi merkezleri
Md.33                       •     Eğlence merkezleri
Md.34                       •     Günübirlik tesisler
ALTINCI  BÖLÜM Kırsal Turizm Tesisleri
Md.35                       •     Kırsal Turizm tesisleri (en az beş odalı çiftlik evi, köy evi, yayla evi veya dağ evleri)
Md.36                       •     Kampingler ve konaklama amaçlı mesire yerleri
YEDİNCİ  BÖLÜM Bileşik Tesisler
Md.37                       •     Turizm kentleri
Md.38                       •     Turizm kompleksleri
Md.39                       •     Tatil merkezleri
SEKİZİNCİ  BÖLÜM Diğer Tesisler
Md.40                       •     Mola noktaları
Md.41                       •     Personel eğitim tesisleri
Md.42                       •     Özel tesisler

Yapılan bu düzenlemelerde konaklama tesis türlerine bakıldığında, Otel işletmelerinin ayrı ve müstakil sınıflar halinde ve otel ifadesi içerecek şekilde ifade edildiği diğerlerinde ise otel ifadesine yer verilmediği görülmektedir. Bu çerçevede e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilen “otel işletmeleri” kavramına; içinde otel ifadesinin bulunduğu oteller, termal oteller, termal müstakil apart oteller, apart oteller, müstakil apart oteller, butik oteller, butik termal oteller işletmelerinin dahil olduğunu diğer konaklama tesislerinin ise (motel, pansiyon, tatil köyü, kampingler, mola noktaları, özel tesisler, personel eğitim tesisleri, vd.) otel işletmesi olarak değerlendirilmeyeceği ve bu işletmelerin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunun, genel şartlardan ciro (brüt satış hasılatı veya gayri safi iş hasılatı) büyüklüğü şartını karşılayıp karşılamadıkları duruma göre ( 2021 yılı cirosu 4 milyon TL, 2022 veya müteakip yıllar cirosu 3 Milyon TL ve üzerinde olanlar) değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. İşletmelerinin niteliğinin otel işletmesi olup olmadığı hususunda tereddüt yaşayan işletmelerin, sahip oldukları ve işletmelerinin niteliğini tevsik eden bilgi ve belgeler ile idari görüş (özelge) talebinde bulunarak durumlarını değerlendirmelerinin uygun olacağı Birliğimizce mütalaa edilmektedir.

 
 

Kaynak: TÜRMOB