1. Kısa Çalışma ve Kısa çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Kısa çalışma
başlama tarihi 1/3/2024 tarihinden önce olan sigortalının, kısa çalışma döneminde
sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmaması ve işveren tarafından sigortalının fiilen kısa
çalışmaya tabi tutulmadığına dair bildirim yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği hak
sahipliği iptal edilir.
2.Kısa çalışmaya esas nedenlere “Genel Salgın” riski eklenmiştir. Genel salgın;Bir hastalığın
veya enfeksiyon etkeninin ülke çapında veya belirli bir bölgede çok geniş bir alanda yayılım
gösterdiği ve işyerlerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları, olarak tanımlanmıştır.
3.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için, işverenin kısa çalışma talebinin uygun
Bulunması ve sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet
akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası
primi ödemiş olması, gerekir.
4.Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.
Kısa çalışma dönemi, kısa çalışma başlama tarihi dâhil üç ayı geçemez. İşveren tarafından
farklı tarihlerde aynı başvuru gerekçesi ile birden fazla kısa çalışma talebinde
bulunulması halinde, üç aylık süre ilk talebin kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren
hesaplanır. Belirlenen kısa çalışma dönemi içerisinde kalması koşuluyla, işveren
tarafından her bir sigortalı için uygulanacak kısa çalışma başlama tarihi farklı olabilir.
5.İşyerinin fiziken doğrudan etkilendiği deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın
hastalık, seferberlik ve benzeri durumlardan kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle
işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması
veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasına ilişkin
kısa çalışma başvurularında Yönetim Kurulu kararı aranmaz. SİRKÜLER 2024-46 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.