31/10/2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun
376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun şirketlerde sermaye kaybı ve borca batık olma
durumuna ilişkin 376 ncı maddesinin; birinci ve ikinci fıkrasında, sermaye ile kanuni yedek
akçeler toplamının en az yarısının veya üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde yönetim
kurulunun görevleri, üçüncü fıkrasında ise şirketin “borca batık” olması, yani şirket
aktiflerinin şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması durumunda uygulanacak
kurallar düzenlenmektedir.
Bu Tebliğ ile yukarıda anılan Tebliğin, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna
ilişkin yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayabilecek gider unsurlarına yer verilen Geçici
1 inci maddesinin, birinci fıkrasında yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” olarak
değiştirilmiştir. SİRKÜLER 2023-104 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.