Anayasa Mahkemesi İYUK’nin Temyize İlişkin Parasal Tutar Hükmünü İptal Etti.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca,
Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin, konusu yüz bin
Türk lirasını (2023 yılı için 581.000 TL) aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari
işlemler hakkında açılan davalar Danıştay’da temyiz edilebilmekteydi.
13/10/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 tarihli
ve E.:2023/36 K.:2023/142 sayılı Kararı ile bu bent iptal edilmiştir. SİRKÜLER 2023-102 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.