Teminat Uygulamasında Değişiklik Yapan 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği
Yayımlandı.

553 No.lu Tebliğ ile 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin teminat
uygulamasında;
• Alınacak teminat türlerine sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri
eklenmesine,
• Teminatın iadesi, paraya çevrilmesi ve teminatın haiz olması gereken şartlar ile ceza
uygulamasına,
• Banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri
örneklerine,
• Alınan teminatların EPDK’ya bildirilmesine,
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. SİRKÜLER 2023-100