Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda hazırlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığının 22.09.2023 tarihli Genel Yazısında;
•Söz konusu prim teşvikinin getiriliş amacının 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci
madde uyarınca 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan
ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya
çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğu,
•Söz konusu sigorta prim teşvikinin kapsamının aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca
yaşlılık aylığı bağlananlar ile sınırlı olduğu,
•8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatında
öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların mezkur
teşvikten yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı,
belirtilmiştir. SİRKÜLER 2023-95 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.