ÖZET
Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri
üzerinden tevkif edilen vergilerin iadesine ilişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
*7440 sayılı Kanunla 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 12 nci
maddesinde değişiklik yapılmıştır.
*Düzenlemeye göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor
anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi
dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve vadesinde ödenen gelir vergisinin, ödemeyi
takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından, ilgili işverence Türkiye’de kurulu
bankalarda açılmış olan özel hesaplara red ve iade edilmesi gerekmektedir.
*Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.
*Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme
dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı
Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.
*Özel hesabın ilgili işveren tarafından sporcu ücretlerinden tevkif edilerek ödenen gelir
vergisinin iadesi için Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalar nezdinde açılması
gerekmektedir.
*İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 72 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif
edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları
dikkate alınmaktadır.
*Aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan
ödemeler ve sağlanan menfaatler, 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre ücret
kapsamında değerlendirilmektedir.
*Yönetmelik, 1/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girmiştir.Daha önceki düzenlemede Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör spor kulüplerine
aktarılmasını öngördüğü tutarları gerekçeleriyle birlikte üçer aylık dönemler itibarıyla
Hazine ve Maliye Bakanlığından (Muhasebat Genel Müdürlüğü) talep ediyordu. SİRKÜLER 2023-88