“6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” 5 Temmuz 2023 tarihinde TBMM
Başkanlığı’na sunulmuştur.
Bu sirkülerimizde bahse konu kanun teklifi ile vergi kanunlarında yapılması öngörülen
düzenlemelere yer verilmiştir. SİRKÜLER 2023-77 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.