1. 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan beş puanlık
indirimden yararlanılabilmek için;
 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle
sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini
takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışmaya başlaması,
 Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde
bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci
maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,
 İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
 Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal
süresi içinde verilmesi,
 Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası
primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarının bulunmaması,
 Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen
çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
2. 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesi kapsamında yer alan beş puanlık indirimden
yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr
adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/ İşveren / İşveren Sistemi
(https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama”
ekranında yer alan “15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi” menüsü vasıtasıyla
yapılacaktır. İşverenlerce “İşveren Sistemi” üzerinden yapılacak olan tanımlamalar
sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin kontroller sistem tarafından elektronik
ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin sisteme kaydedilmesi
gerekmekte olup sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir
belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
3. 3- 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinde yer alan beş puanlık indirimden,
indirim kapsamına giren sigortalıların ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmadan önce
en son çalıştıkları işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştıkları süre boyunca
yararlanılabilecektir. SİRKÜLER 2023-58 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.