07 Nisan 2023 Tarihli ve 32156 Sayılı Resmi Gazete’de “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri
No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)” yayımlandı.
Bu Tebliğ ile elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımına ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz 2019 tarihli R.G’de yayımlanan 7186 Sayılı Kanun’un 19
uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 12 nci madde ile ülkemizde
elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurt içinde
tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.
Buna göre, 6745 sayılı Kanun’un 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına
karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salimimin tamamen ortadan
kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge
faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden
mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla Kanunun 32/A maddesi kapsamında hak
kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035
tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin (ÖTV), takvim yılının üçer
aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi
borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda Cumhurbaşkanına
yetki verilmiştir.
26/12/2019 tarihli ve 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de üretilen sadece
elektrikli taşıtların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV’nin, takvim yılının üçer aylık
dönemleri itibarıyla, Kararda belirtildiği şekilde tamamen, nakden ya da vergi borçlarına
mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılması uygun görülmüştür. Bu şekildeki kullanımın
Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi kapsamında hak edilen yatırıma katkı
tutarının %56,5’ini veya öngörülen bu tutarın aşılmaması kaydıyla azami 960 bin adet taşıt
satışı için ödenen ÖTV tutarını geçmemesi öngörülmüştür. SİRKÜLER 2023-51 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.