31.12.2022 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde esas alınacak döviz kurları 548 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz
alacak ve borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan
listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.
Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru
(efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar
içinse döviz alış kuru uygulanacaktır. SİRKÜLER 2023-28 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.