Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 27/1/2023 tarihinde
TBMM’ye sunulmuştur.
Kanun Teklifinde özetle;
 Vergi barışı düzenlemesine;
o Kesinleşmiş alacaklara
o Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara
o İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere
o Matrah artırımına
o İşletme kayıtlarının düzeltilmesine
 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında, teşvik kapsamında
çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen %75’e kadar artırma
yetkisinin %100’e çıkarılmasına,
 Şirket birleşme ve devirlerinin desteklenmesi amacıyla iştirak hissesi alımı nedeniyle
yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkân tanınmasına,
 Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası tutarının artırılmasına
 Boru hatları veya elektrik telleri ile taşman ve sürekli akış hâlinde olan malların
ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer
vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen katma değer vergisinin,
ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilmesine
ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.
Mevcut Kanun Teklifinde imar barışına ve en son 31/03/2023 tarihine kadar uzatılan varlık
barışı düzenlemeleri bulunmamaktadır. SİRKÜLER 2023-26 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.