İlgide kayıtlı özelge talep formunda. Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi kimlik numarasında muhasebe ve defter tutma faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuz. 5 kişiyi aşan iş yerlerinde maaşların bankadan eklendiği, asgari ücret netinin 7.000 – TL tevsik zorunluluğu rakamını aşması durumunda kişi sayısına bakılmaksızın maaş ödemelerinin bankadan yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

TC

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: E-67854564-105 [1741-8711] – 18670

Konu: Maaş ödemelerinin banka kanalıyla ödenmesi hk

Tarih: 10.01 2023

İlgi 06.01 2023 tarihli ve 31448 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz

İlgide kayıtlı özelge talep formunda. Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi kimlik numarasında muhasebe ve defter tutma faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuz. 5 kişiyi aşan iş yerlerinde maaşların bankadan eklendiği, asgari ücret netinin 7.000 – TL tevsik zorunluluğu rakamını aşması durumunda kişi sayısına bakılmaksızın maaş ödemelerinin bankadan yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun,

– “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 227 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça. bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir “

– 238 nci maddesinde. “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabı hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz…” hükümleri yer almaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Hazine ve Maliye Bakanlığının vergilendirme, bilgi toplama, belge düzenim sağlama gibi konularda mevcut düzenlemelere ek olarak günün ekonomik, malı ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yapılabilecek düzenlemeler konusunda genel anlamda yetkili kılındığı bir madde mahiyetinde olan mükerrer 257 nci maddesinde de mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerim banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki verilmiştir

Bu yetki hükmüyle, ticari işlemlerin ve finansal hareketlerin taraftarının izlenmesi, vergiyi doğuran olayların malı kuramların kayıl ve belgeler yardımıyla tespit edilmesi ve kayıl dişiliğin önlenmesi amacıyla gerekli önlemleri alabilme konusunda Bakanlığımız yetkilendirilmiştir.

Bahsi geçen yetkiye dayanılarak, tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar (5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı A Ş ) tarafından düzenlenen belgelerle tevsiki uygulamasının usul ve esasları 469. 479, 480 ve 540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğleri ile değişik 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir

Söz konusu Tebliğin “4.1.Kapsam ve Tutar” bölümünde. “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin:

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin.

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin.

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her turlu tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.” açıklamaları yer almaktadır

Bu bağlamda, tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarların, serbest meslek erbabının, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarların, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin ve vergiden muaf esnafın, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları. 7 000 TL’yi aşan tutardaki her turlu tahsilat ve ödemeler girmektedir

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.11.2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinde yürürlüğü giren “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı İle Ödenmesine Dair Yönetmeliğin” 10 uncu maddesinin. 21.05.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik sonucunda. “İşyeri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ve üçüncü kişilerin. Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenlerin bu ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmaları zorunlu kılınmıştır.” hükmüne yer verilmiş olup. Mezkur yönetmeliğin “yürütme” başlıklı 18 inci maddesinde ise, yönetmelik hükümlerinin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile birlikte yürütüleceği, hükme bağlanmıştır.

Buna göre. iş yerlerinde en az 5 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenlerin, bu ödemeleri banka aracılığıyla yapmaları zorunlu bulunduğundan, özelge talep formunda tereddüt edilen hususlara ilişkin 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelikte gerekli açıklamalar yapıldığından, başvurunuz özelge kapsamında değerlendirilmemiştir

Bilgi edinilmesini rica ederim

Umud EKİM

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü