Gelir İdaresi Başkanlığınca, farklı muhasebe tekniği kullanan kurumlarda yeniden
değerleme uygulamalarından yararlanmaları durumunda değer artış fonu hesabının
oluşturulmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı”
hazırlanmıştır.
Buna göre; yeniden değerleme işlemi sonucunda bulunan yeniden değerleme değer artış
tutarlarının Tebliğde öngörülen şekilde yansıtılmasının, dolayısıyla hesaplanan değer
artışına ilişkin doğrudan değer artış fonu hesabı oluşturulmasının mümkün olmaması
halinde, tabi oldukları muhasebe ve finansal raporlama standartları kuralları çerçevesinde
değerleme yapmış olmaları durumunda, bu işlem neticesinde hesapladıkları değer
artışlarını izledikleri fon hesabından, bu hesapta tutar/bakiye bulunmaması veya yetersiz
olması durumunda yedek akçelerden pay verilmek suretiyle; mükerrer 298 inci maddenin
(Ç) fıkrası ve geçici 32 nci madde kapsamında bilançonun pasifinde özel bir fon hesabının
oluşturulması şartının sağlanması mümkündür. SİRKÜLER 2022-135DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.