Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, işyerinde veya müştemilatında yemek
verilmemesi şartıyla işverenlerce yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için
üçüncü kişilere yapılacak ödemelerdeki yemek istisna tutarına ilişkin 23/11/2022 tarihli ve
2022/20 Sayılı Genelge yayınlanmıştır.
Hatırlanacağı üzere, 9/11/2022 tarihli R.G’de yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi
Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; işverenlerce, işyerinde veya
müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara, çalışılan günlere ait yapılan bir
günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan ödemeler 1/12/2022 tarihinden geçerli
olmak üzere gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
Bu düzenlemeyi takiben, 11/11/2022 tarihli R.G’de yayınlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile nakit yemek yardımlarında
günlük asgari ücretin %6’sı kadarı (Günlük asgari ücret tutarı 215,70 TL’dir, %6’sı 12,94 TL
olmaktadır.) prime esas kazanç matrahından istisna edilebileceğine hüküm, 1/12/2022
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.SİRKÜLER 2022-125 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.