Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları” başlıklı 97 nci maddesinin yedinci
fıkrasında yer alan (a) bendi 1/12/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere
İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında
sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük
asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile
çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,” şekilde değiştirilmiştir. SİRKÜLER 2022-123 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.