08 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun
376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.
Buna göre, , 1/1/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sermaye kaybı veya borca batık
olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve
2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve
personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilecektir.SİRKÜLER 2022-121 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.