Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; 30 milyon Türk
lirasına kadar teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet
süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit
bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya
birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile
tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye
ve iki katma kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmaktadır.
Yapılan değişiklik neticesinde, teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile
iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir
önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında (mükerrer 355 inci
maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katından az ve
maddede yer alan üst sınırdan ise fazla olmamak üzere) özel usulsüzlük cezası kesilecektir. SİRKÜLER 2022-115 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.