Haksız Çıkma Zammı Uygulamasına Son Verildi.
02.08.2022 tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası
kapsamında ödeme emrine yapılan itiraz neticesinde borçlunun tamamen veya kısmen
haksız çıkması durumunda borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki
alacağın %10 zamla tahsil edilmesi uygulamasına son verilmiştir.SİRKÜLER 2022-107 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.