7338 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Tarhiyat Öncesi Uzlaşma başlıklı Ek
11.maddesinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde
bazı değişiklikler yapıldı.
• Uzlaşma kapsamına vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet
verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere
kesilecek ceza hariç) girmektedir.
• Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve
MaliyeBakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir.
• Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet
verilmesi halinde kesilen vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları
Yönetmelik kapsamında değildir.
• Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde komisyonların oluşumunda; gerek
görüldüğü takdirde, uzlaşma komisyonunun beş üyeden teşekkül ettirilmesine karar
vermeye Başkanlık yetkili kılınmıştır. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara
üye olabilecekler arasından belirlenecektir.
• Uzlaşma başvurunun Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda
yapılması da mümkün hale getirilmiştir. SİRKÜLER 2022-98 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.