21/7/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı
Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 5801)” ve Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) ile 30.12.2019
tarihinden bu yana yıllık %15 olarak uygulanan tecil faiz oranı 21/07/2022 tarihinden
geçerli olmak üzere yıllık %24’e yükseltilmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. SİRKÜLER 2022-88 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.