Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 21 inci ve 40 ıncı maddelerinde sayılan hallerde
döviz geliri şartına bağlı olmaksızın döviz kredisi temin edilebilmektedir.
Genelgenin 21 ve 40 ıncı maddelerinin 16/c bendinde, lisanssız üretim tesislerinin
tümünün devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere, devir işlemleri
sonrasında, hisselerini devreden tüzel kişinin bu fıkra kapsamında kullandığı kredilere
ilişkin kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, bu fıkra kapsamında döviz kredisi
kullandırılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.05.2022 tarih ve 1216612 sayılı yazısı ile söz
konusu genelgenin 21 inci ve 40 ıncı maddelerinin 16/c bendinde yapılan değişiklikle, bu
istisna kapsamına 01/07/2021 tarihinden önce işletmeye girmiş lisanslı üretim
tesislerinin tümünün devralınması da dahil edilmiştir.SİRKÜLER 2022-65 Denetçiler YMM Ltd.Şti.