Güncel KDV Oranları 5189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İşlenmiş 30 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26742 Karar Sayısı : 2007/13033 Karar Tarih…

 

 

Güncel KDV Oranları – 5189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İşlenmiş

 

Güncel KDV Oranları

5189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İşlenmiş

30 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26742

Karar Sayısı : 2007/13033

Karar Tarihi: 24/12/2007

Katma değer vergisi oranları

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8

olarak tespit edilmiştir.

(2) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra. Yürürlük: 27/12/2011) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır. (20)

(3) (I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

(4)

(5) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

(6) (2017/9759 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 03/02/2017) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün  11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a)Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır. (28)

Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 
MADDE 4 – (1) Bu Kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ”  bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü ve 25 inci sıraları 1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) 15/7/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir. (21)

GEÇİCİ MADDE 2-  (1)  Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların,  30/9/2017 (49) tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (45)

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) (57) 31/12/2019 (59) (62) (63) tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (56)

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Büyük ve küçükbaş hayvanların, 10/9/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde, bu Kararın 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (58)

GEÇİCİ MADDE 5- (2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 1.04.2020) Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6- (2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 31.07.2020) (4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişen ibare;Yürürlük: 01.08.2021(1) 30/9/2021(77) tarihine kadar (bu tarih dahil);

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

 (4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişen ibare;Yürürlük: 01.08.2021 )  (1)30/9/2021(77) tarihine kadar (bu tarih dahil);

a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı sırasında yer alan giriş ücretleri,

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri,

c) (4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kaldırılan bent;Yürürlük: 01.06.2021)(75)

için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 7-(1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (71)

GEÇİCİ MADDE 8- (3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 23.12.2020) (1) Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (81)

GEÇİCİ MADDE 9- (1)(3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 01.06.2021) (4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen ibare; Yürürlük: 01.08.2021)30/9/2021(78) tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

(I) SAYILI LİSTE

A) GIDA MADDELERİ (82)

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

1 – a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,

b) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,

c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10  pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),

2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),

3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,

4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,

5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,

6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,

7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,

8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,

10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),

11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,

12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,

13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),

b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,

14- 18 no.lu faslında yer alan mallar,

15- 19 no.lu faslında yer alan mallar,

16- 20 no.lu faslında yer alan mallar,

17- 21 no.lu faslında yer alan mallar,

18- 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;

a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 2209.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,

b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,

20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

1-

2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,

b)Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

3-

4- 

5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

6-

7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

8- (18/12/2018 tarihli ve 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle değiştirilen sıra. Yürürlük: 1/1/2019) Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), (60) 

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,”Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile (10) (50) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”,”8703.10.18.00.00 diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. (64) (21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 22/3/2019) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.) (4)

10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

12- (30/4/2019 tarihli ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesiyle değiştirilen sıra. Yürürlük: 1/5/2019) Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri, (65)

13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri. (29/01/2021 tarihli ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ifade. Yürürlük: 30/01/2021) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, (73)

14- Cenaze hizmetleri.

15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti, (5)

16- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması, (18)

17-  20/12/2010 tarih ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; (19)

84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
84.04 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler: (50)
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
8418.61.00.00.00 Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
8418.69 Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar)
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç)  (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
84.20 Kalenderler ve diğer hadde makinaları (metal veya cam hadde makinaları hariç) ve bu makinaların silindirleri:
84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
84.26 Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:
84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:
84.32 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler:
84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç): – Çim biçme makina ve cihazları (50)
84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):
84.51 Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar:
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:
84.68 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar:
85.01 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] :
8502.11 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları (33)
8502.12 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları (33)
8502.13 Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları (33)
8502.20 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim  (elektrojen) grupları (33)
8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA.yı geçmeyenler) (2015/7205 sayılı BKK ile değiştirilen satır. Yürürlük : 31/01/2015) (33)  (38)
85.04 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler:
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:
84.06 Buhar türbinleri (34)
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler (34)
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri (34)
8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları (34)
8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları (34)
8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları (34)
8413.40.00.00.00 Beton pompaları (34)
8413.60 Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar (34)
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar (34)
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) (34)
8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler (34) (50)
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları (34)
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (34)
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil) (34)
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil) (34)
84.42 Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat (84.56 ila  84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı) (34) (50)
8443.16.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makinalar (34)
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar (34)
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar (34)
84.46 Dokuma makinaları (tezgâhlar) (34)
84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları (34)
8448.11.00.00.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar (34)
8448.19 Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar) (34)
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları (34)
8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları) (34)
8452.29.00.00.00 Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları) (34)
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (34)
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları (34)
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları (34)
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları (34)
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil) (34)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] (34)
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç) (34)
84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları (34)
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler (34)
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları (34)
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar (34)
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil) (34)
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar (34)
8479.10.00.00.19 Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar) (34)
8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (34)
8479.89 Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar) (34)
8480.71.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar) (34)
8480.79.00.00.00 Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar) (34)
8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar) (34)
8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar) (34)
8515.80.90.90.00 Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları) (34)

gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların  (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi,

18- Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları. (27)

19- (2017/9759 sayılı Kararname ile değişen sıra. Yürürlük: 03/02/2017) Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri, (40) (42)

20- İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler. (41) (42) (55)

21- “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükeleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.) (79)

(II) SAYILI LİSTE

1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),

4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

5- (2016/9542 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/11/2016) Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil) (66), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri, (46)

6- a) (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 20/07/2008)  İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

b)18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,(6) (52)

7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

10- (2016/9542 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/11/2016) Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri, (47)

11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,

13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

14- (18/12/2018 tarihli ve 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle değiştirilen sıra. Yürürlük: 1/1/2019) Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki, (61)

15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,

18- (2012/2931 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/03/2012) Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler, (22)

19- (2012/2931 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/03/2012) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 (52) pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile (24) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri (23) bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler, (25)

20- (2012/2931 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/03/2012) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler, (26)

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) (48) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,

22- (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 20/07/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; (7)

2520.20.90.10.00 (52) Dişçilikte kullanılan alçılar
2520.20.90.90.11 (52) Tıpta kullanılan alçılar
2804.40.00.00.00 Oksijen
2844.40.20.00.11 Radyoaktif iyot
2844.40.20.00.12 Radyoaktif fosfor
2844.40.20.00.13 Radyoaktif karbon
2844.40.20.00.14 Radyoaktif kobalt
2844.40.20.00.19 Diğerleri
2844.40.30.00.00 Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler
30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, (52) hardal yakıları gibi)
30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları
33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş (52)
3307.90.00.90.11 Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
3407.00.00.10.00 Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
3407.00.00.90.11 Dişçi mumu (52)
3407.00.00.90.13 Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.14 Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3701.10.10.00.00 (52) Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar (52)
3701.20.00.90.12 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
3821.00.00.00.00 Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri
39. Fasıl Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
40. Fasıl Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
7015.10.00.00.00 Numaralı gözlük camları
8419.20 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
8421.29.00.00.11 (52) Diyalizör
8509.80.00.00.19 Diğerleri (Yalnız elektrikli – pilli diş fırçaları)
90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)
90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)
9020.00 Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.21 Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların (52) işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
9022.12.00.00.00 Bilgisayarlı tomografi cihazları
9022.13.00.00.00 Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
9022.14 Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)
9022.21 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9027.80 Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)
9402.10.00.00.11 Dişçi (52) koltukları
9402.90 Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)
9506.91.90.00.00 Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)
9603.21.00.00.00 Diş fırçaları (52)

(8)

9001.30.00.00.00 Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
9001.40 Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
9001.50 Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların aksam ve parçaları hariç)
9004.10.10.00.00 Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)
9004.90 Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi  ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,

23- (2015/8353 sayılı Kararname ile yürürlükten kaldırılan sıra. Yürürlük: 01.01.2016) (9) (39)

24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) (12) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

25- (2008/13234 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 09/02/2008) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) (1)

26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,

27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.

28- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına  Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; (2)

8424.81 (52) Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)
8428.20.30.90.00 (52) Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)
8428 90.71 00 00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler)
8428.90.95.90.11 (52) Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar (52)
8432.10 (52) Pulluklar
8432.21.00.00.00 Diskli tırmıklar (diskorolar)
8432 29 Diğerleri: (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları)
8432.30 (52) Ekim ve dikim makinaları
8432.40 (52) Gübreleme makina ve cihazları
8433.20 Çayır (52) biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil)
8433.30 (52) Ot hazırlama makina ve cihazları
8433.40 (52) Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
8433.51.00.00.00 (52) Biçer döverler
8433.52 Diğer harman makina ve cihazları
8433.53 Kök ve yumru sökme (52) makinaları
8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası)
8433.59.19.00.00 Diğerleri (silaj makinası)
8433.59.30.00.11 (52) Orak makinaları (biçerler) (52)
8433.59.30.00.12 (52) Biçer toplarlar (52)
8433.59.30.00.13 (52) Biçer bağlarlar (52)
8433.59.80.00.11 (52) Pamuk hasat makinası (52)
8433.59.80.00.12 (52) Mısır hasat makinası (52)
8433.59.80.00.13 (52) Mısır toplama ve daneleme makinaları (52)
8433.59.80.00.19 (52) Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları) (52)
8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar) (11)
8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları
8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
8436.80.91.00.00 (52) Otomatik yalaklar (52)
8436.80.99.00.11 (52) Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar (52)
8436.80.99.00.12 (52) Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (52)
8436.80.99.00.13 (52) Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç) (52)
8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları
8701.10.00.00.00 Motokültörler (52)
8701.90.11.00.00 (52) Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler) (52)
8701.90.20.00.00 (52) Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler) (52)
8701.90.25.00.00 (52) Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler) (52)
8701.90.31.00.00 (52) Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler) (52)
8701.90.35.00.00 (52) Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler) (52)
8701.90.39.00.00 (52) Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler) (52)
8716.20.00.00.00 Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar.

29-  18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; (3)

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)
84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)
84.29.59.00.10.11 Beko loder
84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
84.52.10 Ev tipi dikiş makinaları
84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)
84.52.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları)
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar,

30- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerin (54) geçiş ücretleri (44)

31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’ nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi, (53)

32- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile (80) aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri, (67)

33– 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 Hintkamışından
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar,” (70)

DİPNOTLAR:

(*) (2007/13033 sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararnamede 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14812, 2009/15200, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697, 2012/2931, 2012/3594, 2012/4116, 2013/4345, 2013/5595, 2015/7205, 2015/8353, 2016/8705, 2016/8998, 2016/9153, 2016/9542, 2017/9759, 2017/10468, 2018/11333, 2018/11658, 2018/11674 ve 2018/11750 sayılı kararnameler ile 22, 287, 475, 535, 843, 845, 1013 ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı kararlarıyla yapılan ek ve değişiklikler işlenmiştir.)

(1) (2008/13234 sayılı Kararname ile değiştirilmeden önceki hali) 25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

(2) (2008/13234 sayılı BKK ile eklenen sıra. Yürürlük: 09/02/2008)

(3) (2008/13426 sayılı BKK ile eklenen sıra. Yürürlük: 07/04/2008)

(4) (2008/13426 sayılı BKK’nın 2 nci maddesi. Yürürlük : 07/04/2008) Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.

(5) (2008/13902 sayılı BKK ile eklenen sıra. Yürürlük: 01/08/2008)

(6) (2008/13902 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “6-İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),”

(7) (2008/13902 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) 22- Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ve “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,

(8) (2008/14092 sayılı BKK ile eklenen satırlar. Yürürlük: 21/09/2008)

(9) (2008/14092 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 21/09/2008) “(18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç)”

(10) (2009/14812 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 30/03/2009) “8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile”

(11) (2009/14812 sayılı BKK ile eklenen satır. Yürürlük: 30/03/2009)

(12) (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 15/07/2009) (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)

(13) (2011/1673 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) 6- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

(14) (2011/2466 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 28/11/2011) bulgur,

(15) (2011/2466 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 28/11/2011) “20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar,”

(16) (2011/2466 sayılı Kararname ile kaldırılmadan önceki ibare) ,01.05

(17) (2011/2466 sayılı Kararname ile kaldırılmadan önceki bend) 2 no.lu faslında yer alan mallar,

(18) (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra. Yürürlük: 27/12/2011)  

(19) (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra. Yürürlük: 27/12/2011)  

(20) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişmeden önceki şekli) Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

(21) (2012/2697 sayılı Kararname ile eklenen geçici madde Yürürlük: 28/01/2012)

(22) (2012/2931 sayılı Kararname ile değişmeden önceki şekli) 18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,

(23) (2008/13902 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “19- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,”

(24)19- (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 20/07/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, (23)

(25) 2012/2931 sayılı Kararname ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının adı “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirilmiş” ve “bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler” ibaresini içerecek şekilde 19 uncu sıra değiştirilmiştir. (24)

(26) (2012/2931 sayılı Kararname ile değişmeden önceki şekli) 20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),

(27) (2012/3594 sayılı Kararname ile eklenen sıra. Yürürlük: 13/09/2012)

(28) Değişmeden önceki şekli: (6) (2012/4116 sayılı Kararname ile eklenen fıkra. Yürürlük: 01/01/2013) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.*

Yürürlük: Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde (01/01/2013)

(29) (2013/4345 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 25/02/2013) “(02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)”

(30) (2013/4345 sayılı Kararname ile değişmeden önceki bend) b) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılan bend. Yürürlük: 28/11/2011)

(31) (2013/5595 sayılı BKK ile kaldırılan ibare) 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile

(32) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 02/12/2013) “bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),”

(33) 2013/5595 sayılı BKK ile değişen satırlar

(34) 2013/5595 sayılı BKK ile eklenen satırlar

(35) 2013/5595 sayılı BKK ile “01.04” ibaresi, “01.04, 01.05” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük: 02/12/2013)

(36) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 02/12/2013) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),

(37) ( 2015/7205 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 31/01/2015) pirinç,

(38) (2015/7205 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) 8502.31Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)

(39) (2015/8353 sayılı Kararname ile kaldırılmadan önceki sıra) 23- Küspe, (2008/14092 sayılı Kararname ile eklenen ibare. Yürürlük: 21.09.2008) (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç)(9) tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

(40) Değişmeden önceki şekli: 19- (2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen sıra. Yürürlük: 1/1/2016) Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)

(41) 20- (2017/9759 sayılı BKK ile kaldırılmadan önceki şekli) (2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen sıra. Yürürlük: 1/1/2016) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.

(42) 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, 2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen (I) sayılı listenin 19 uncu ve 20 nci sıralarında yer alan ürünlerin teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

(43) (2016/8705 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

(44) (2016/8998 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 30/06/2016) 

(45) (2016/9153 sayılı Kararname ile eklenen geçici madde Yürürlük: 08/09/2016)

(46) (2016/9542 sayılı Kararname ile değişmeden önceki şekli) 5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

(47) (2016/9542 sayılı Kararname ile değişmeden önceki şekli) 10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,

(48) (2016/9542 sayılı Kararname ile eklenen ibare. Yürürlük: 25/11/2016) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler,

(49) (2017/9759 sayılı Kararname ile değişmeden önceki ibare) 31/3/2017

(50) (I) sayılı listenin GTİP güncellemesi

[Bu dipnot ile 51 inci ve 52 nci dipnotlarda yapılan güncellemelerde 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) esas alınmıştır.]

– 9 uncu sıradaki “8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar” pozisyonu aşağıdaki tabloda gösterilen pozisyonlarda tanımlanmıştır. (2016-2017 korelasyonu)

ESKİ GTİP 2019 GTİP EŞYANIN TANIMI
 

8701 90 50 00 00

 

8701 91 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 50 00 00

 

8701 92 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 50 00 00

 

8701 93 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 50 00 00

 

8701 94 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta
kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 50 00 00

 

8701 95 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 130 kW.ı geçenler)

– 17 nci sıradaki tabloda yer alan bazı satırların güncellenmiş şekli aşağıda gösterilmiştir.

 

84.04

[84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler]
 

84.33

Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve otbiçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç): – Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları
 

84.42

Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat (84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan makinalar hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı):
 

8423.30

“Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler” tanımına (hazneli tartı cihazları dahil)parantez içi ibaresi eklenmiştir. (2016-2017 korelasyonu)

(51) (II) sayılı listenin A bölümünün GTİP güncellemesi

– 1/c sırasında yer alan süs balıkları TGTC’ de 0301.11.00.00.00 ve 0301.19.00.00.00 pozisyonlarında tanımlanmıştır.
– 18/a sırasında yer alan 2202.90 pozisyonu, TGTC’ de 2202.99 ve 2202.91.00.00.00 pozisyonlarında tanımlanmıştır.
– 19 uncu sırada yer alan 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar TGTC’ de 2306.90.11.00.00 ve 2306.90.19.00.00 pozisyonlarında tanımlanmıştır.
– 20 nci sırada yer alan 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar TGTC’ de 2501.00.91.00.00 pozisyonunda tanımlanmıştır. (2008-2009 Korelasyonu)

(52)  (II) sayılı listenin B bölümünün GTİP güncellemesi

 – 6-b sırasında yer alan 4302.19.95.00.19 pozisyonu, TGTC’ de 4302.19.99.00.19 pozisyonunda tanımlanmıştır. (2011-2012 korelasyonu)

– 19 uncu sırada yer alan 0106.90.00.90.14 pozisyonu, TGTC’ de 0106.49.00.00.11 ve 0106.90.00.90.12 pozisyonlarında tanımlanmıştır. (2011-2012 korelasyonu)

– 22 nci sıradaki tabloda yer alan bazı satırların güncellenmiş şekli aşağıda gösterilmiştir.

2520.20.00.10.00 Dişçilikte kullanılan alçılar
2520.20.00.90.11 Tıpta kullanılan alçılar
 

30.05

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, yapışkan plasterler, hardal yakıları gibi)
 

33.06

Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), perakende satılacak hale getirilmiş bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda olanlar
3407.00.00.90.11 Dişçilik mumu
3701.10.00.00.00 -X- ışınları için filmler (2009-2010 korelasyonu; tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar dışındakiler kararname kapsamında değildir.)
8421.29.80.00.11 Diyalizör
 

90.21

Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; işitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
9402.10.00.00.11 Dişçilik koltukları
 

9603.21.00.00.00

Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) [2018-2019 korelasyonu ile 9603.21.00.00.11 ve 9603.21.00.00.19 pozisyonlarında tanımlanmıştır.] [2008 TGTC’ sinde eşya tanımı “Diş fırçaları” şeklinde iken, 2009 yılında eşyanın tanımına (takma damak fırçaları dahil) ibaresi de eklenmiştir.]

– 28 inci sıradaki tabloda yer alan bazı satırların güncellenmiş şekli aşağıda gösterilmiştir.

 

8424.81 pozisyonu

8424.82.10.00.00, 8424.82.90.00.00, 8424.41.00.10.00,
8424.41.00.90.00, 8424.49.10.00.00 ve 8424.49.90.00.00
pozisyonlarında tanımlanmıştır.
8428.20.80.90.00 Diğerleri (Yalnız tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)
8428.90.95.90.11 2009-2010 korelasyonunda 8428.90.90.90.00 pozisyonunda “Diğerleri” tanımıyla yer almıştır.
8432.10.00.00.00 Pulluklar
 

8432.30 pozisyonu

8432.31.00.00.00, 8432.39.19.00.00, 8432.39.11.00.11,
8432.39.11.00.12 ve 8432.39.90 pozisyonlarında tanımlanmıştır.
(2016-2017 korelasyonu)
8432.40 pozisyonu 8432.41.00.00.00 ve 8432.42.00.00.00 pozisyonlarında tanımlanmıştır.
8433.20 Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil)
8433.30.00.00.00 Ot hazırlama makina ve cihazları
8433.40.00.00.00 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
8433.51.00.00.00 8433.51.00.00.11, 8433.51.00.00.19, 8433.51.00.00.21,
8433.51.00.00.29 pozisyonlarına ayrılmıştır. (2017-2018
korelasyonu)
8433.53 Kök ve yumru hasat makinaları
8433.59.30.00.11,
8433.59.30.00.12,
8433.59.30.00.13,
8433.59.80.00.11,
8433.59.80.00.12,
8433.59.80.00.13 ve
8433.59.80.00.19 pozisyonları
8433.59.85.00.00 pozisyonunda toplanmıştır. (2008-2009
korelasyonu)
2017-2018 korelasyonu ile de 8433.59.85.00.11,
8433.59.85.00.19, 8433.59.85.00.21, 8433.59.85.00.29,
8433.59.85.00.39 pozisyonlarına ayrılmıştır.
8436.80.91.00.00,
8436.80.99.00.11,
8436.80.99.00.12 ve
8436.80.99.00.13 pozisyonları
8436.80.90.00.00 pozisyonunda toplanmıştır. (2008-2009
korelasyonu)

– 28 inci sıradaki tabloda yer alan traktörlerin yeni GTİP numaraları ile eşya tanımları aşağıdaki tabloda ayrıca gösterilmiştir. (2016-2017 korelasyonu)

ESKİ GTİP 2019 GTİP EŞYANIN TANIMI
8701.10.00.00.00 8701.10.00.00.00 Tek akslı traktörler
 

8701 90 11 00 00

 

8701 91 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 20 00 00

 

8701 92 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 25 00 00

 

8701 93 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 31 00 00

 

8701 93 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 35 00 00

 

8701 94 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 39 00 00

 

8701 94 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler)
 

8701 90 39 00 00

 

8701 95 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 130 kW.ı geçenler)

(53) (2017/10468 sayılı Kararname ile eklenen sıra. Yürürlük: 1/8/2017)

(54) (2018/11333 sayılı Kararname ile eklenen ibare. Yürürlük: 3/2/2018) ve denizaltı karayolu tünellerin

(55) (2017/9759 sayılı Kararname ile mülga olan sıra. Yürürlük: 3/2/2017)  (2018/11658 sayılı Kararname ile yeniden eklenen sıra. Yürürlük: 1/6/2018)

(56) (2018/11674 sayılı Kararname ile eklenen geçici madde. Yürürlük: 5/5/2018)
Geçici Madde 3-  (1)  Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

(57) (2018/11750 sayılı Kararname ile değişmeden önceki ibare. Yürürlük: 18/5/2018) konutların
Bu ibare, “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” şeklinde değiştirilmiştir.
Dolayısıyla, konutlar için yürürlük tarihi 5/5/2018; işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için yürürlük tarihi 18/5/2018 tarihidir. 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) bunların teslimlerinde % 8 indirimli KDV oranı uygulanır.

(58) (14/08/2018 tarihli ve 22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici madde. Yürürlük: 15/8/2018)

(59) (31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 31/10/2018) “31/10/2018”

(60) (18/12/2018 tarihli ve 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli)
“8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (32) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),”

(61) (18/12/2018 tarihli ve 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle değişmeden önceki şekli)
“14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (36) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

(62) (30/12/2018 tarihli ve 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararınının eki Kararın 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 1/1/2019) “31/12/2018”

(63) (20/3/2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 1/4/2019)“31/3/2019”

(64) (21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle cümle eklenmeden önceki hali)

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,”Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile (10) (50) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”,”8703.10.18.00.00 diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (4)

(65) (30/4/2019 tarihli ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli)

 “12-Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,”

(66) (30/4/2019 tarihli ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesiyle eklenen ibareden önceki hali)

5- (2016/9542 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/11/2016) Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri, (46)

(67) (01/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 02/10/2019)

(68) (02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ifade. Yürürlük: 02/01/2020)

(69) (02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle değişmeden önceki şekli. Yürürlük: 02/01/2020 )

“6- (2011/1673 sayılı BKK ile değişen sıra. Yürürlük: 28/04/2011) İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, (13)”

(70) (02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ifade. Yürürlük: 02/01/2020 )

(71) (30/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ifade. Yürürlük:  30/08/2020)

(72) (23/12/2020 tarihli ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli. Yürürlük: 01/01/2021) 31/12/2020

(73) (29/01/2021 tarihli ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ifade. Yürürlük: 30/01/2021)

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

(74) Değişmeden önceki şekli : (3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişen ibare; Yürürlük: 01.01.202131/5/2021(72) tarihine kadar (bu tarih dahil);

(75) Değişmeden önceki şekli : c) Ekli ll sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri,

(76) Değişmeden önceki şekli : 30.06.2021

(77) Değişmeden önceki şekli : (4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişen ibare;Yürürlük: 01.06.2021(1)31/7/2021(74)

(78) Değişmeden önceki şekli: (4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen ibare; Yürürlük: 22.06.2021)31/7/2021(76)

(79) (30/09/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ifade.  Yürürlük: 01/10/2021 )

(80) (26/11/2021 tarihli ve 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ifade. Yürürlük: 01/12/2021 )

(81) Değişmeden önceki şekli: (31/12/2021 tarihli ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen ibare; Yürürlük: 1/1/2022) 31/12/2021

(82) (13/02/2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ifade. Yürürlük: 14/02/2022)