“Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-98547999-010.99-37811545

Tarih: 30.12.2021

Konu: Ödeme günleri hakkında yönetmelik değişikliği

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi;

“Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır.

Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilir.

Daha önce belirlenen ödeme dönem ve tarihlerinin Kurumca yeniden düzenlenmesi halinde, ödeme tarihleri öne alınanların gelir ve aylıklarından bir kesinti yapılmaz. Ancak, ikinci fıkra hariç olmak üzere, ödeme tarihleri ileri alınanlara bir ayı aşan gün karşılığı kadar fark ödenir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen nedenlerle ödeme günü öne alınanlar ile durum değişikliği veya ölüm halinde sigortalı ve hak sahiplerine durum değişikliği veya ölüm tarihine ait Kanunda belirtilen ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz.” hükmünü amir iken,

18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 19 uncu maddesi ile;

– Anılan madde hükmünün birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış,

– İkinci fıkrası “Ödeme günlerinden herhangi birinin dini bayramlara rastlaması hâlinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilir.” şeklinde değiştirilmiş,

-Dördüncü fıkrasında yer alan “peşin ödenen gelir ve aylıklar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bayram ikramiyeleri” ibaresi eklenmiş,

ve anılan düzenlemenin 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.

Bu doğrultuda, 14.9.2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Genelge ile 2018/38 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısım “Emeklilik Talebinden Sarfınazar Edilmesi, Gelir ve Aylıkların Ödenmesi, Düzeltilmesi ve Artırılması” başlıklı onbeşinci bölümünün,

– “2.3. Ödeme Günlerinde Değişiklik Olması” alt başlığının ikinci paragrafında yer alan “Gerek Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi gerekse Bankalar/PTT ile Kurumumuz arasında imzalanan gelir ve aylık ödeme protokolleri gereğince 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında ödenen gelir ve aylıklarda, ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. 4/1-(c) kapsamında aylık alanlar için cumartesi veya pazar ayrımı yoktur. Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı Kurum tarafından ayrıca belirlenmektedir.” paragrafı yürürlükten kaldırılmış,

“2.4. Peşin Ödenen Gelir/Aylıkların Geri Alınmaması” alt başlığının birinci ve ikinci paragrafları

“Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmekte ve ödeme günü öne alınanlar ile durum değişikliği veya ölüm halinde sigortalı ve hak sahiplerine durum değişikliği veya ölüm tarihine ait Kanunda belirtilen ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmamaktadır.

Bu defa, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliğe istinaden 1/1/2022 tarihinden itibaren sigortalı ve hak sahiplerine ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıkların yanı sıra bayram ikramiyeleri de geri alınmayacaktır.

şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, Yönetmeliğin anılan maddesinin 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörüldüğünden, bu tarihten itibaren 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin her ay ödeme dönemlerinde ödenen gelir veya aylıkları, ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde zamanında ödenecektir.

Öte yandan, Yönetmeliğin dördüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile de bayram ikramiyelerinin bayramın içinde bulunduğu aydan önceki bir tarihte gelir ve aylıklar gibi peşin olarak ödenmesi halinde ödeme tarihinde hak edilen bayram ikramiyeleri borç çıkarılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür