2022 Değerli Kağıtlar Muhasebat Tebliği (Sıra No: 70) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam M…

 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar

2022 Değerli Kağıtlar Muhasebat Tebliği (Sıra No: 70)

21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31696

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                           Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı                                                                                                   25,00

b) Beyanname                                                                                                     25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                          50,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar                                                                                          225,00

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)                      160,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı                                                          37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           75,00

7 – Aile cüzdanları                                                                                       200,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri                                                                                  280,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                         280,00

11 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                                250,00

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                  210,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                              15,00

15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)                                            20,00

16 – Yabancı çalışma izni belgesi                                                            160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi                                                         160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.