Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,..

 

 

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması

26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31407

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ve beşinci fıkrası, 51 inci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları ile 60 ıncı maddesinin birinci, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

b) Cihaz: Veri işleme ve saklama yeteneği bakımından, bilgisayarın özelliklerine benzer özelliklere sahip mobil telefonları,

c) Çağrı öncesi anonsu: Mobil elektronik haberleşme şebekesinde çağrı başlatılmadan önce arayan aboneye dinletilen ses kaydını,

ç) Hücresel yayın sistemi (Cell Broadcast System – CBS): Aynı anda belirli bir bölgedeki bütün kullanıcılara metin tabanlı mesaj iletilmesini sağlayan ETSI TS 123.041 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara uygun teknolojiyi,

d) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

e) Kısa mesaj hizmeti (ShortMessageService – SMS): Mobil cihazlarda işletmeci kodu dâhil olmak üzere toplam 160 karakteri geçmeyen metin tabanlı bir iletişim çeşidini,

f) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın, işletmecinin kendi şebekesine bağlanarak elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

h) Mobil alarm sistemi (CommercialMobile Alarm System– CMAS): Afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, gerekli teknik özellikleri haiz cihazlara sahip kullanıcıların uyarı bildirimleri almalarını sağlayan, ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara uygun sistemi,

ı) Onay sorumlusu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak uyarı bildirimlerinin iletilmesine onay veren kurum veya kuruluşun temsilcisini,

i) Ulusal mobil uyarı sistemi: Afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimlerini CMAS, CBS, çağrı öncesi anonsu ve SMS yöntemlerinden asgari biri ile almalarını sağlayan sistemi,

j) Uyarı bildirimi: Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, tüm yurtta veya coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların ve abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılmasını, gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını ve koordinasyonun sağlanmasını teminenulusal mobil uyarı sistemi kullanılarak gönderilen mesajı,

k) Uyarı bildirimi onay süreci: En az iki onay sorumlusu tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemleri,

l) Uyumlaştırılabilir cihaz: ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerine geçen ulusal ve/veya uluslararası standarda uygun olarak CMAS yöntemini destekleyen ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu özelliği aktif olmayan ve “carrierbundle” yöntemi veya bu amaçlarla kullanılması mümkün diğer yöntemler ile bu özelliğin aktif edilebildiği cihazları,

m) Yetkili kullanıcı: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak uyarı bildirimlerini tanımlamaya yetkili kurum veya kuruluşun temsilcisini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Genel Özellikleri

Ulusal mobil uyarı sistemi

MADDE 4 – (1) Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, tüm yurtta veya coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların ve abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılmasını, gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını ve koordinasyonun sağlanmasını teminen ulusal mobil uyarı sistemi kurulur.

(2) Ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması, işletimi ve kullanımı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Kurum koordinasyonunda gerçekleştirilir.

(3) CMAS ve CBS yöntemiyle yapılan uyarı bildirimleri, ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yurt dışından gelmiş kullanıcılara da cihazlarının söz konusu yöntemleri desteklemesi durumunda uluslararası dolaşım hizmeti alıp almamasından bağımsız olarak yapılır.

(4) SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemiyle yapılan uyarı bildirimleri işletmecilerin kendi abonelerine yapılır.

(5) Uyarı bildirimleri, uyarı bildirimi esnasında devam etmekte olan ses ve veri oturumlarını sonlandırmadan yapılır.

(6) Uyarı bildirimi onay süreci azami süresi 30 dakikadır. Bu süre içerisinde uyarı bildirimi onay süreci tamamlanmayan uyarı bildirimleri gönderilmez. Söz konusu onay sürecine dâhil olan onay sorumlusuna ilgili mesajın gönderilmediğinin bilgisi iletilir.

İşletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından CMAS, CBS, SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemleri ile kendilerine gönderilen uyarı bildirimlerini, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun şekilde, tanımlanmış süreler ve performans kriterleri dâhilinde, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle yükümlüdür.

(2) İşletmeciler ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi aşamalarında, söz konusu sistemin cihazlarla uygun çalışmasına ve uyumlaştırılabilir cihazların söz konusu sistemle uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak üreticilerle, imalatçılarla veya ithalatçılarla iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar.

(3) İşletmeciler;

a) CBS kapasitesini ulusal mobil uyarı sisteminin işleyişini sekteye uğratmayacak ve bu Yönetmelik kapsamında gelen uyarı bildirimi taleplerini öncelikli olarak ele alacak şekilde planlar ve kullanır.

b) 7 ncimaddenin birinci fıkrasında belirtilen kanalları bu Yönetmelikte belirtilen amaç, kapsam ve uyarı bildirimi kategorileri dışında kullanamaz.

(4) İşletmeciler, çağrı öncesi anonsu yöntemini bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve kapsam dışında kullanamaz.

(5) İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi için oluşturulan SMS uyarı bildirimlerini toplu SMS mesajlarından daha öncelikli olarak ele alır.

(6) Ulusal mobil uyarı sistemi için oluşturulan SMS kapasitesinin ticari amaçlı kullanımı durumunda, işletmeciler bu kapasitenin kontrollü olarak kullanımına yönelik belirli bir zaman dilimi içerisinde maksimum gönderilecek mesaj sayısı ve alıcı abone sayısını kısıtlama ve buna benzer önlemleri alır.

(7) İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında yapılacak her türlü uyarı bildirimi için elde edebileceği konum verisi dahil, her türlü veriyi, mer’i mevzuatın öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere başka bir amaçla kullanamaz ve üçüncü taraflarla paylaşamaz.

(8) Konu ile ilgili farkındalık sağlayabilmek ve kullanıcılara bilgilendirme yapmak amacıyla Kurum tarafından belirlenecek bir tarihte, belirlenmiş yöntem ve içerikle yılda en az 1 defa gönderilecek uyarı bildirimleriyle sistem altyapısının çalışma durumu işletmeci tarafından kontrol edilir. Söz konusu uyarı bildirimi öncesinde ve sonrasında sistemin çalışma durumuna ilişkin Kuruma bilgi verilir.

(9) İşletmeciler ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesinde sistem güvenliğinin, bilgi güvenliğinin ve siber güvenliğin sağlanması amacıyla, gerekli teknik, idari ve yönetimsel tedbirleri almakla yükümlüdür. Kurum gerekli görmesi halinde ilgili işletmecilere bu kapsamda ilave yükümlülük getirebilir.

(10) Kurum, ulusal mobil uyarı sisteminin kurulumu ve işletilmesi ile uyarı bildirimi yöntemlerine ilişkin hedef ve performans kriterleri belirleyebilir.

(11) Kurum; teknolojik gelişmeler, milli güvenlik ve kamu düzeni gerekliliklerini dikkate alarak, tanımlanmış uyarı bildirimi yöntemlerine ilave yeni yöntem ve alt yöntemler belirleyebilir. İşletmeciler yeni yöntem ve alt yöntemlerin, ulusal mobil uyarı sistemine ilave edilmesinden ve entegrasyonundan sorumludur.

Ulusal mobil uyarı sisteminin kullanılması

MADDE 6 – (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuatta yer alan yetkileri çerçevesinde görevleri kapsamındaki afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin uyarı bildirimlerini ulusal mobil uyarı sistemi üzerinden yapabilir.

(2) Ulusal mobil uyarı sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanımına ilişkin talepler yazılı olarak Kuruma yapılır.

(3) İlgili mevzuat ile kendisine yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum tarafından ulusal mobil uyarı sisteminde kullanıcı tanımlanır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarına, afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek bir acil durum olması ve kamu gerekleri göz önüne alınarak Kurumun uygun görmesi halinde, geçici ve gerçekleşen durumla sınırlı olmak kaydıyla ulusal mobil uyarı sisteminde kullanıcı tanımlaması yapılabilir.

(5) Ulusal mobil uyarı sistemini kullanacak olan kamu kurum ve kuruluşları sistemin etkin, hatasız ve güvenli bir şekilde kullanımından sorumludur.

CMAS yöntemine ilişkin gereklilikler

MADDE 7 – (1) CMAS yöntemi ile yapılacak uyarı bildirimleri; devlet uyarı bildirimi, hayati uyarı bildirimi, kayıp/kaçırma uyarı bildirimi ve test uyarı bildirimi olmak üzere dört farklı kategoride aşağıda yer alan tabloda belirtilen kanallar kullanılarak yapılır:

(2) CMAS yöntemi ile yapılan uyarı bildirimleri, yetkili kullanıcı tarafından sistem aracılığıyla bildirilen coğrafi alanda bulunan tüm kullanıcılara otomatik olarak gönderilir. “Devlet uyarı bildirimi” kategorisinde yapılacak uyarı bildirimlerinin alınmasının engellenmesine imkân tanınmaz, ancak diğer kategorilerdeki uyarı bildirimlerinin alınması kullanıcıların tercihine bırakılabilir.

(3) Uyarı bildirim kategorilerine ilişkin mesajların başlığı Kurum tarafından belirlenir.

(4) CMAS yöntemi Türkçe ve ikinci dil desteği ile uyarı bildirimleri yapılmasını sağlar.

(5) CMAS yöntemi ile yapılacak uyarı bildirimlerinin işletmeci tarafından tekrarlanma sıklığı ve tekrarlar arasındaki süre Kurum tarafından sistem üzerinde belirlenmiş asgari ve azami değerler doğrultusunda yetkili kullanıcı tarafından ulusal mobil uyarı sisteminden seçilir.

(6) Uyarı bildirimleri, 6 ncı madde çerçevesinde kullanıcı tanımlanmış olan ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında yapılabilir.

(7) Engelli abonelerin uyarı bildirimlerini almasının kolaylaştırılması için sesli uyarı, görsel uyarı, titreşim uyarısı gibi yöntemler kullanılır.

(8) Uyarı bildirimleri en fazla 360 karakter uzunluğunda yapılabilir.

(9) İşletmeci yetkili kullanıcı tarafından CMAS yöntemi aracılığıyla gönderilen uyarı bildirimlerini, uyarı bildirimi onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip azami 5 dakika içerisinde işleyerek kullanıcılara iletilmek üzere yayımlar.

(10) İşletmeciler, CMAS yöntemi ile yapacakları uyarı bildirimlerini her takvim yılı için asgari %95 seviyesinde dokuzuncu fıkraya uygun olarak sağlamakla yükümlüdür.

SMS yöntemine ilişkin gereklilikler

MADDE 8 – (1) Ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında SMS yöntemiyle yapılacak uyarı bildirimleri seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında yayımlanır.

(2) İşletmeciler SMS yöntemiyle abonelerine gönderecekleri uyarı bildirimlerini, uyarı bildirimi onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip “Süre=SMS_Gönderilecek_Abone_Listesi hazırlama süresi + SMS_Gönderilecek_Abone_Sayısı*60 dakika/Toplam_Abone_Sayısı” formülüne uygun olarak dakika cinsinden hesaplanan sürede, yetkili kullanıcı tarafından sistem aracılığıyla bildirilen coğrafi alan bazında göndermekle yükümlüdür.

(3) İkinci fıkrada belirtilen;

a) “Toplam_Abone_Sayısı” uyarı bildiriminin yapıldığı tarihten önce Kurum tarafından yayınlanmış güncel pazar verileri raporunda yer alan abone sayısı olarak hesaplanır.

b) “SMS_Gönderilecek_Abone_Sayısı” uyarı bildiriminin yapılacağı coğrafi alanda bulunan bazistasyonlarından son 12 saat içinde hizmet alan ve bu süre içerisinde söz konusu coğrafi alan dışında yer alan herhangi bir baz istasyonundan hizmet almamış olan abonelerin sayısı olarak hesaplanır.

c) “SMS_Gönderilecek_Abone_Listesi” hazırlama süresinin üst sınırı 60 dakikadır.

(4) SMS yöntemi ile abonelere iletilmek üzere işletmecilere iletilen her bir uyarı bildirimi, iletilecek abone sayısından ve coğrafi alandan bağımsız olarak tek bir talep sayılır. İşletmeci, her bir takvim yılı içerisinde kendisine iletilen toplam taleplerin asgari %95’ini ikinci fıkrada belirtilen süreler dâhilinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Çağrı öncesi anonsu yöntemine ilişkin gereklilikler

MADDE 9 – (1) Çağrı öncesi anons içeriği, ilgili yetkili kullanıcı tarafından Kurumca belirlenen formatta ulusal mobil uyarı sistemine yüklenir. Yüklenen anonsun işletmeci tarafından hangi süreyle uygulanacağı bilgisi ile bu süre içerisinde bir abonenin kaç ardışık aramasında bu anonsun dinletileceği bilgileri de ilgili yetkili kullanıcı tarafından ulusal mobil uyarı sistemine girilir.

(2) İşletmeciler çağrı öncesi anonsu yöntemiyle abonelerine gönderecekleri uyarı bildirimleri için sistemlerini, uyarı bildirimi onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bir saat içerisinde hazır hale getirir.

(3) İlgili yetkili kullanıcı tarafından çağrı öncesi anonsu içeriğinin süresi en fazla 15 saniye, bir aboneye anons dinletilecek ardışık arama sayısı ise en fazla 3 olacak şekilde hazırlanır. Bu süre Kurum tarafından yapılan hizmet kalitesi düzenlemeleri kapsamındaki ölçümlere dâhil edilmez.

(4) İşletmeciler, uyarı bildiriminin uygulanacağı süre içerisinde, her bir abonenin uyarı bildiriminde belirtilen ardışık arama sayısı ile sınırlı olarak yapacağı aramaların toplamının asgari %99’unda çağrı öncesi anonsunun dinletilmesini sağlar.

(5) Çağrı öncesi anonsu yöntemi ile abonelere iletilmek üzere işletmecilere iletilen her bir uyarı bildirimi, iletilecek abone sayısından, uyarı bildiriminin uygulanacağı süreden ve her bir kullanıcı için belirlenen ardışık arama sayısından bağımsız olarak tek bir talep sayılır. İşletmeciler, her bir takvim yılı içerisinde kendisine iletilen toplam taleplerin asgari %95’ini üçüncü fıkrada belirtilen hususlar dâhilinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(6) İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında çağrı öncesi anonsu yöntemiyle yapacakları uyarı bildirimlerini tüm Türkiye bazında kendi abonelerine yayımlar.

(7) Çağrı öncesi anonsu yöntemi acil durum aramalarında uygulanmaz.

CBS yöntemine ilişkin gereklilikler

MADDE 10 – (1) İşletmeci CBS yöntemiyle kullanıcılara göndereceği uyarı bildirimlerini, yetkili kullanıcı tarafından sistem aracılığıyla bildirilen coğrafi alandan bağımsız olarak uyarı bildirimi onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip azami 5 dakika içerisinde işleyerek kullanıcılara iletilmek üzere yayımlar.

(2) CBS yöntemi ile kullanıcılara iletilmek üzere işletmecilere iletilen her bir uyarı bildirimi, iletilecek kullanıcı sayısından ve belirtilen coğrafi alandan bağımsız olarak tek bir talep sayılır. İşletmeci, her bir takvim yılı içerisinde kendisine iletilen toplam taleplerin asgari %95’ini birinci fıkrada belirtilen süreler dâhilinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında CBS yöntemiyle yapılacak uyarı bildirimleri seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında, ikinci dil desteği ile yayımlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 11 – (1) Üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilen cihazlar, 7 nci maddede belirtilen gereklilikler çerçevesinde CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak özelliklere sahip ve ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygun olmalıdır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların, bu Yönetmelikte aranan gerekleri karşıladığına dair cihazın tanıtma ve kullanma kılavuzuna üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından “Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygundur.” ibaresi iliştirilir.

(3) Cihazın bu Yönetmelikte aranan özelliklere uygunluğuna dair piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) ile 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uymadığının tespiti halinde üretici, imalatçı ve ithalatçıya ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

(4) Üretici, imalatçı veya ithalatçı; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında belirlenir.

İdari yaptırım

MADDE 12 – (1) İşletmecinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymaması durumunda 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan uyumlaştırılabilir cihazlar ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 3 aylık süre içerisinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak şekilde uyumlaştırılır. Üretici, imalatçı veya ithalatçı piyasaya arzını gerçekleştirmediği cihazların uyumlaştırılmasından sorumlu değildir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 3 ay sonra, bu Yönetmelik gereklerini karşılamayan cihazlar piyasaya arz edilemez.

(3) 11 inci madde gereğince, cihazların tanıtma ve kullanma kılavuzlarında bulunması gereken ibareler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca cihaz ambalajı içine konulacak bilgilendirme sayfasında yer alabilir.

(4) İşletmeciler 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan teknik altyapıyı bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde kurar ve işletir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.