12/6/2024 tarihli ve 32574 sayılı Resmi Gazete’de 562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği yayımlandı.
Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde değişiklik yapılmak
suretiyle, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV’ye
tâbi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu
getirilmektedir. Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına faaliyetlerine göre belirli
hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli(ekstre) düzenleme imkanı
verilmektedir.SİRKÜLER 2024-45 DENETÇİLER YMM.LTD.ŞTİ.